สถานะบทความ

สถานะบทความตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์

ปีที่ 4 เล่มที่ 2

 

ลำดับ
ชื่อบทความ
ได้รับบทความ
ผ่าน
peer review
แจ้งผลการพิจารณา

1

คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ :ศึกษากรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลาง :น.ส.กนกวรรณ ทองคำ

2

ความคิดเห็นต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว : ศึกษากรณีมารดาคลอดบุตรที่คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล :นางวาสนา แก้วชูศิลป์

3

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาการจัดการบ่อขยะแพรกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ : นายสถิต กุลศรี

4

การปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย :ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร

5

การวิเคราะห์องค์ประกอบการมีส่วนร่วมทางการเมือง : นายปิยะนันต์ จันทร์แขกหล้า

6

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ท ระดับ 3-5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต : ศุจิรัตน์ ประกอบกิจ

7

การตลาดทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 : นางสาวลลิตพรรณ นุกูลวัฒนวิชัย

8

ความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐประหาร ปี พ.ศ.2557 : นางสาวประภาพร สีหา

9

บทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 : นายกฤษฎิ์ธิปก ประเสริฐกุล

10

ความผูกพันในองค์การของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ : นางสาวณัฐนรี ตันติชูวงศ์

11

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : ศึกษากรณีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง : นายปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย

12

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ท ระดับ 3 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต :นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ

13

การให้สัตยาบันของประเทศไทยในอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและงานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ : นายกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์

14

 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์การเกษตรบางซ้าย จำกัด: นางสาวณีรนุช บุญตั้ง

15

ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงรายต่อการเชื่อมโยงทางการค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) : นางสาวอภิสรา มงคลกิจภักดี