แจ้งผลการคัดเลือกบทความ

 

รายชื่อบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 เล่มที่ 2

ลำดับ

บทความ / ผู้แต่ง

ดาวน์โหลด

1

การจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารที่ผิดพลาดจากรัฐประหารปี 2549 สู่รัฐประหารปี 2557: บทเรียนสู่สังคมไทยเพื่อการปฏิรูปกองทัพ

ผู้แต่ง : อรรถพล เมืองมิ่ง และศิวัช ศรีโภคางกุล

2

การตลาดทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

ผู้แต่ง : ลลิตพรรณ  นุกูลวัฒนวิชัย

3

การนำเทคนิคเดลฟายไปใช้สำหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : นิภาพรรณ เจนสันติกุล

4

การปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง : ชาญชัย  จิตรเหล่าอาพร และคณะ

5

ความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557

ผู้แต่ง : ประภาพร   สีหา

6

บทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555

ผู้แต่ง : ฤษฎิ์ธิปก ประเสริฐกุล

7

การถอนตัวของสหรัฐอเมริกาจากข้อตกลงปารีส

ผู้แต่ง : วัชรินทร์ ชาญศิลป์

8

ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง : วณฑยา ศักดิ์สมบูรณ์ และ ผศ.ดร.อรนันท์ กลันทปุระ

9

รัฐธรรมนูญและสถาบันการมืองที่เข้มแข็ง ความสำเร็จของระบอบประชาธิปไตยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้แต่ง : ศาสตรินทร์ ตันสุน

10

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างบรรยากาศองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กับประสิทธิผลองค์การของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผู้แต่ง : วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์ และคณะ

11

บทความปริทัศน์หนังสือ เรื่อง วัฒนธรรมพีระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย : (2559) ชนิดา จิตตรุทธะ

โดย เสกสรรค์ สนวา