เกี่ยวกับวารสาร

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์

ที่มาและความสำคัญ :

           วารสาร นอกจากจะเป็นสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หน้าเชื่อถือ และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดชนิดหนึ่งสำหรับการค้นคว้า/นำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดความเห็น ของทั้งนักวิชาการ/นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ต่อคณาจารย์ในสถานบันอุดมศึกษา ภายหลังการประกาศใช้ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2551) และ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2553) ซึ่งกำหนดให้ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต้องมีภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานวิชาการ กล่าวคือ บทความวิจัย เผยแพร่ลงในวารสารทางวิชาการ ที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในงานวิชาการแต่ละสาขาวิชา อย่างน้อยปีละ 1 รายการ 2 รายการ และ 1 รายการในระดับนานาชาติ ตามลำดับ

          เช่นเดียวกับที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ต่อนิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้ ประกาศประทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 (ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2548) และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2550 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550) ในฐานะเงื่อนไขว่าด้วยกฎเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ซึ่งกำหนดให้ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต แผน ก ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา เช่นเดียวกัน

         ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานทางวิชาการ ที่มีพันธกิจทั้งในการผลิตผลงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และสังคม และการผลิตบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ครอบคลุมมิติต่างๆ ตั้งแต่การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย ตลอดจน บริหารรัฐกิจเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำวารสาร ทั้งต่อบุคลากรและนิสิตของภาควิชาฯ จึงมีดำริดำเนินการจัดพิมพ์ วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

 

นโยบาย :

 1.  สนับสนุนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
 2.  เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
 3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาระดับชาติและสากล

 

ขอบเขตงาน :

 1. เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอในรูปแบบ
 2. บทความวิชาการ
 3. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำสำเร็จสมบูรณ์แล้ว

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
 2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ใช้นำเสนอผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 

กำหนดการเผยแพร่ : ปีละ 2 ฉบับ ตามกำหนดเวลาดังนี

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 

ข้อกำหนดเฉพาะของวารสาร :

 1. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer review)
 2. ข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครองเล่มนี้เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด
 3. กองบรรณาธิการวารสาร ไม่สงวนสิทธิคัดลอกเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในบทความต่างๆ แต่ให้อ้างอิงที่มาของข้อความที่นำไปกล่าวอ้างในที่ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ