กองบรรณาธิการวารสาร

กองบรรณาธิการวารสาร

รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

บรรณาธิการบริหาร :  

 • รศ. ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กองบรรณาธิการ :

 • ศ.ดร.จิรโชค วีระสย – มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ – มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย
 • ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง – มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย
 • รศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร. อรนันท์ กลันทะปุระ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร – มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อ.ดร. ภิรดา ชัยรัตน์ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อ.ดร. ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ.ฑภิพร สุพร – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อ.นพพล อัคฮาด – มหาวิทยาลัยรกาฬสินธุ์
 • อ.อัยรวี วีระพันธ์พงศ์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

คณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบผลงาน (Peer review) :

 • ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล – สาขานิติศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศ.ดร.กมล ทองธรรมชาติ – สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ศ.ดร.จิรโชค วีระสย – คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ – คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ – บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย
 • ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม – คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ – คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ – คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตกแต่ง – คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ – คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ – คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย – คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ – สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • รศ.ดร.อัณณพ ชูบำรุง – บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก
 • รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน – คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • รศ.ดร.พงษ์ หรดาล – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • รศ.ดร. ปาริชา มารี เคน – คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล – คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร. ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี – คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร. ไชยยนต์ ประดับศิลป์ – บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • ผศ.ดร. ธนศักดิ์ สายจำปา – สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ – วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม – คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ผศ.ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต – คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์ – คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร – คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อ.ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง – คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร.ธนวรรธ ศรีวะรมย์ – บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • อ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์ – คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อ.ดร.ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์ – คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อ.ดร.วีรพล ดิษเกษม – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • อ.ดร.อรุณ ไชยนิตย์ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • อ.ดร. รุ่งนภา ยรรยงเกษมสุข – คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อ.ดร. จอมเดช ตรีเมฆ – วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ.ดร. ประเทือง ม่วงอ่อน – คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อ.ดร.ธันวา ใจเที่ยง – คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • อ.ดร.วิลาส โพธิสาร – นักวิชาการอิสระ