วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557)

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557)

Political Science Review Journal Volume 1 Number 2 (July – December 2014)

 

 

ลำดับ

บทความ / ผู้แต่ง

ดาวน์โหลด

1

บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง : รศ.ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์

2

การควบคุมอาชญากรรมด้วยคำพิพากษา

ผู้แต่ง : นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

3

ทฤษฏีตอบโต้การท้าทายกับการพัฒนาสถาบันทางการเมือง

ผู้แต่ง : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

4

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : พิมพ์ลิขิต ทองรอด

5

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด

ผู้แต่ง : วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ ประกายดาว ศิริพรรณาภิรัตน์

 

6

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำกับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงประจักษ์

ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ ,ธนพร ศรียากูล และ ชยงการ ภมรมาศ

7

กระบวนการกำหนดนโยบายเพื่อการจัดตั้ง “นครแม่สอด”: ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างชนชั้นนำในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง : นพพล อัคฮาด

8

พระราชพิธีสิบสองเดือน: อรรถาธิบายแห่งความศิวิไลซ์และการจัดระเบียบจักรวาลวิทยาแบบสมัยใหม่ในพระราชพิธีของสยาม

ผู้แต่ง : อาทิตย์ ศรีจันทร์

 

9

บทความปริทรรศน์ เรื่อง ถอดรื้อมายาคติ” โดย ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวน เพื่อสิทธิพลเมือง

ผู้แต่ง : ปัณมาสน์ อร่ามเมือง

 

ดาวน์โหลดบทความทั้งหมด : คลิก