แจ้งการปิดเว็ปไซต์ “วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์”

เว็ปไซต์ใหม่

เรียน นักวิชาการและผู้ที่สนใจตีพิมพ์บทความในวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ทุกท่าน

เนื่องจาก ทางกองบรรณาธิการวารสารฯ มีความประสงค์จะย้ายเว็ปไซต์วารสารเข้าไปอยู่ฐานข้อมูล Thai Journal เพื่อให้คุณภาพของวารสารเข้าสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น

จึงขอให้ท่านใดที่สนใจจะส่งบทความ หรือท่านใดที่ส่งบทความมายังวารสารแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์  สามารถส่งบทความของท่านไปยังเว็ปไซต์ใหม่ของวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ตามที่ได้แนบไว้ในประกาศนี้ครับ

https://www.tci-thaijo.org/index.php/kupsrj/about/submissions