วารสารรัฐศาสตรปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

Political Science Review Journal Volume 4 Number 2 (July – December 2017)

ลำดับ

บทความ / ผู้แต่ง

ดาวน์โหลด

1

บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง : วัลลภ รัฐฉัตรานน

2

การถอนตัวของสหรัฐอเมริกาจากข้อตกลงปารีส

ผู้แต่ง : วัชรินทร์ ชาญศิลป์

3

ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง : อรนันท์ กลันทปุระ และวณฑยา ศักดิ์สมบูรณ์

 

4

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองที่เข้มแข็ง ความสำเร็จของระบอบประชาธิปไตยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้แต่ง : ศาสตรินทร์ ตันสุน

 

5

การนาเทคนิคเดลฟายไปใช้สาหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : นิภาพรรณ เจนสันติกุล

 

6

การปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง : วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร, วรวลัญช์ โรจนพล และจุเลียบ ชูเสือหึง

 

7

การจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารที่ผิดพลาดจากรัฐประหาร ปี 2549 สู่รัฐประหารปี 2557: บทเรียนสู่สังคมไทยเพื่อการปฏิรูปกองทัพ

ผู้แต่ง : อรรถพล เมืองมิ่ง ศิวัช ศรีโภคางกุล

 

8

การตลาดทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

ผู้แต่ง : ลลิตพรรณ นุกูลวัฒนวิชัย

 

9

ความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557

ผู้แต่ง: ประภาพร สีหา

 

10

บารมีของนายชวน หลีกภัย ในการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555

ผู้แต่ง: กฤษฎิ์ธิปก ประเสริฐกุล

11

ระบบคุณค่าในวัฒนธรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น

ผู้แต่ง: หัชชากร วงศ์สายัณห์

12

การจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: อัยรวี วีระพันธ์พงศ์

 

13

บทปริทัศน์หนังสือวัฒนธรรมพีระมิดกับการทาให้เป็นประชาธิปไตยของ ของ ชนิดา จิตตรุทธะ (2559)

ผู้แต่ง: เสกสรรค์ สนวา, สุพัฒนา ศรีบุตรดี

 

14

รวมเล่มวารสารรัฐศาสตรปริทรรศน์ ปีที่ 4 เล่มที่ 2