วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

ารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน 2560)

Political Science Review Journal Volume 4 Number 4 (January – June 2017)

ลำดับ

บทความ / ผู้แต่ง

ดาวน์โหลด

1

บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง : วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

2

แนวทางการจัดการทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงในการให้บริการสาธารณะในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : นพพล อัคฮาด

3

ตรรกะ : การให้เหตุผลทางกฎหมาย

ผู้แต่ง : จุเลียบ ชูเสือหึง

4

นโยบายการพัฒนาแบบระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทางสังคมนิยมของเวียดนาม

ผู้แต่ง : ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร

 

5

ความผูกพันในองค์การ: ศึกษากรณี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้แต่ง : อนันต์ มณีรัตน์

6

หนี้สินกับการบริโภค

ผู้แต่ง : รุ้งนภา ยรรยงเกษม

 

7

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่มอาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557

ผู้แต่ง : เอมวดี กาฬภักดี และประกิต กันยาบาล

 

8

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้แต่ง :ธนาภรณ์ โง้วเจริญ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์

 

9

ภาวะผู้นาของผู้บริหารและคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้แต่ง: วิศนี พ่วงประเสริฐและ มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ

 

10

บทความปริทัศน์หนังสือ The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great Powers Since 1975 (2010) By Ciorciari

ผู้แต่ง: ฑภิพร สุพร

 

11

 

รวมเล่ม