วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)


วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม  2559)

Political Science Review Journal Volume 3 Number 2 (January – June 2016)

ลำดับ

บทความ / ผู้แต่ง

ดาวน์โหลด

1

บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง : วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

 

2

e-Government ในประเทศกำลังพัฒนา

ผู้แต่ง : ศรีรัฐ โกวงศ์

3

แนวทางการสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยบนพื้นฐานของวัฒนธรรม
ชนเผ่าพื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ผู้แต่ง : นพพล อัคฮาด

4

รัฐสภาไทยกับการถอดถอน “อดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง”

ผู้แต่ง : วีรวิชญ์ เอี่ยมแสง

5

การจัดองค์กรพรรคภายใต้การนาของทักษิณ ชินวัตร : ศึกษากรณี
พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย

ผู้แต่ง : สมชัย แสนภูมี และ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

 

6

ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

: กรณีศึกษาสานักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี

ผู้แต่ง : นริสรา มาลัยพงษ์

 

7

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้แต่ง : สักกะ ศิริวัฒนกาญจน์, เสน่ห์ จุ้ยโตและ ชินรัตน์ สมสืบ
 

8

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง :เรืองเดช สุวรรณวิจิตร และ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

9

ความเครียดในงานของข้าราชการตารวจไทย

ผู้แต่ง : สนธยา พฤกษ์ทยานนท์ และนิตยา เงินประเสริฐศรี

10

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตาล อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง : สุเชาว์ ชยมชัย และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

 

11

บทความปริทรรศน์หนังสือเรื่อง “เมือง : ย้อนคิด มุ่งสู่อนาคต” (2558)
โดย อเนก เหล่าธรรมทัศน์

ผู้แต่ง : อัยรวี วีระพันธ์พงศ์

10

รวมบทความวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ปีที่ 3 เล่มที่ 2

ปกวารสาร