วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน 2559)

Political Science Review Journal Volume 3 Number 1 (January – June 2016)

ลำดับ

บทความ / ผู้แต่ง

ดาวน์โหลด

1

บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง : วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

 

2

กระบวนการนานโยบายสาธารณะไปสู่ชุมชนท้องถิ่น : มุมมองสาหรับ การตัดสินใจของนักบริหารรัฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของฐานรากในสังคมไทย

ผู้แต่ง : นพพล อัคฮาด และอัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

3

ระบบราชการไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

ผู้แต่ง : ศรีรัฐ โกวงศ์

4

ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การนวัตกรรมกับสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

: กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผู้แต่ง : ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร

 

5

การกาหนดนโยบายธุรกิจโฮมสเตย์ของไทย

ผู้แต่ง : บุญทัน ดอกไธสงค์ และ ปิยะนันต์ จันทร์แขกหล้า

 

6

ภาวะผู้นาแบบบารมี แรงจูงใจของผู้นา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสหกรณ์

ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง : ธนรัชต์ ขาวอ่อน และอลงกรณ์ คูตระกูล

 

7

บทบาทของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซียช่วงปี พ.ศ.2550-2555:
กรณีศึกษากลุ่มแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมกองกาลัง
ปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย และองค์กรเสียงประชาชน

ผู้แต่ง : เฉลิมชัย โชติสุทธิ์

 

8

บทความปริทัศน์หนังสือ “การบริหารการคลังท้องถิ่น : บทเรียนจากนวัตกรรมท้องถิ่นไทย (2558)

โดย อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ สุนทรชัย ชอบยศ

ผู้แต่ง :อัยรวี วีระพันธ์พงศ์

 

9

 

รวมเล่มวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ปีที่ 3 เล่มที่ 1