วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

Political Science Review Journal Volume 2 Number 2 (July – December 2015)

 

 

ลำดับ

บทความ / ผู้แต่ง

ดาวน์โหลด

1

บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง : วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

 

2

แนนซี่ เฟรเซอร์ กับ พื้นที่สาธารณะ

ผู้แต่ง : รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข

3

แนวคิดกัลยาณธรรม

ผู้แต่ง : ศิวาพร เจี่ยสกุล

4

ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตาบลบ้านช้างอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง : พรภิรมณ์ ศรีทองคา และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

5

ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การนวัตกรรมกับสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผู้แต่ง : ไอริน โรจน์รักษ์

 

6

คุณภาพชีวิตการทางานกับการรักษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรต่างวัย : กรณีศึกษาบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้แต่ง : พลอยบุษรา บุญญาพิทักษ์ และศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

7

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองพันระวังป้องกัน สานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้แต่ง : ชีวรัตน์ สว่างศรี และ วัชรินทร์ ชาญศิลป์

8

บทความปริทรรศน์หนังสือ เรื่อง “ชีวิต เพื่ออิสรภาพ” โดย Maryanne Vollers

ผู้แต่ง : ศาสตรินทร์ ตันสุน

9

 

รวมเล่ม วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 2 เล่มที่ 2