วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน 2558)

Political Science Review Journal Volume 2 Number 1 (January – June 2015)

 

ลำดับ

บทความ / ผู้แต่ง

ดาวน์โหลด

1

บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง : วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

2

ยุทธศาสตร์ของจีนต่ออาเซียนตอนบน

ผู้แต่ง : ศิวพล ละอองสกุล

3

การศึกษาการเมืองถิ่นและนักการเมืองถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง : วัลลภ รัฐฉัตรานนท์และนพพล อัคฮาด

4

การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา ศึกษาเฉพาะกรณี : จังหวัดสระแก้ว

ผู้แต่ง : กฤษณะ บุหลัน

5

บทบาทผู้นำท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง : อภิชา พรเจริญกิจกุล

 

6

การศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ชุมนุม “กปปส.”ด้วยแนวคิดพื้นที่สาธารณะและภาคประชาสังคม

ผู้แต่ง : ศาสตรินทร์ ตันสุน

7

ภาวะผู้นำการบริหารในภาวะวิกฤติ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ สาธารณภัยด้านน้ำเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ยุคใหม่:ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง

ผู้แต่ง : กาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี

8

ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง : สรพงษ์ เกิดแก้ว และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

9

บทความปริทรรศน์หนังสือ “ รัฐศาสตร์” ของ จักษ์ พันธ์ชูเพชร

ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ

 

 

ดาวน์โหลดบทความทั้งหมด : คลิก