วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

Political Science Review Journal Volume 1 Number 1 (January – June 2014)

ลำดับ

บทความ / ผู้แต่ง

ดาวน์โหลด

1

บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง : รศ.ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์

 

2

พระบรมราโชวาท: จริยธรรมกับการบริหารงานยุติธรรม

ผู้แต่ง : นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

3

องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : ความเบื้องต้น

ผู้แต่ง : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

4

ในความเหมือนและความต่าง กระบวนการร่างรัฐธรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ผู้แต่ง : ศาสตรินทร์ ตันสุน

5

การประมูลในกระบวนการเลือกตั้งกับการสร้างสถาบันรัฐสภาไทยให้เข้มแข็ง

ผู้แต่ง : ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร

 

6

ความนิยมของคนอีสานที่มีต่อพรรคเพื่อไทย: กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง : วัลลภ รัฐฉัตรานนท์และนพพล อัคฮาด

 

7

ตราแลกเปลี่ยนกับความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของประเทศ: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงประจักษ์

ผู้แต่ง : ชยงการ ภมรมาศ, กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ และธนพร ศรียากูล

8

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของ ผู้พิการทางการได้ยิน : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี)

ผู้แต่ง : ปริญญา สิริอัตตะกุล

 

9

การตั้งชื่อค่ายทหารของกองทัพบกในมิติสัญลักษณ์ทางการเมือง

ผู้แต่ง : วันวิชิต บุญโปร่ง

 

10

บทความปริทรรศน์ เรื่อง “Governance Infrastructure in 2020” By Erik Johnson

ผู้แต่ง : มรกต มุทุตา

 

 

ดาวน์โหลดบทความทั้งหมด : คลิก